Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Sr. Barbora – MUDr. Kristína Kroftová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
Prístup k pacientovi s demenciou v paliatívnej starostlivosti
MUDr. Peter Michalka, PhD.
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, CINRE, Bratislava
Nebulizačná liečba
MUDr. Lucia Šimoňáková
Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti
PÔVODNÉ ČLÁNKY
Mgr. Šárka Pešlová
FNKV, Praha , 3. lékařská fakulta UK, Praha
Mgr. Veronika DiCara, PhD.
Česká asociace sester, Praha
Přenositelnost podmínek domácí paliativní péče na oddělení intenzivní péče
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jana Hoozová
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Postrehy zo 4. konferencie Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny 18. mája 2019 v Bratislave
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Leona Šóthová
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Biela kniha o globálnej obhajobe paliatívnej starostlivosti: Odporúčania expertnej poradnej skupiny PAL-LIFE Pápežskej akadémie pre život, Vatikán
Sr. Barbora – MUDr. Kristína Kroftová
Hospic – Dom pokoja a zmierenia u Bernadetky v Nitre
Punkcia ascitu prostredníctvom mobilného hospicu v domácom prostredí
PhDr. Margaréta Kilianová, PhD.
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Poskytovanie sociálnych služieb v hospici a ich financovanie
Článok prináša informácie o financovaní a poskytovaní sociálnych služieb v hospici. Autorka porovnáva poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a v hospicoch. Opisuje tiež kompetencie sociálneho pracovníka a metódy sociálnej práce, ktoré využíva. Viac približuje niektoré sociálne služby (najmä sociálne poradenstvo), ktoré poskytuje sociálny pracovník v hospici, pokiaľ jeho úlohu nezastupuje zdravotná sestra.
Kľúčové slová: sociálne služby, sociálny pracovník, hospic, financovanie

Provision of social services in hospice and their financing
The article deals with the financing and provision of social services in a hospice. The author compares the provision of social services facilities and hospices. It also describes the competences of the social worker ant the methods of social work he uses. More about some social services (especially social counseling) provided by a social worker in a hospice, unless his role is represented by a nurse.
Key words: social services, social worker, hospice, financing
created by © zooom.sk s.r.o.