Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Sr. Barbora – MUDr. Kristína Kroftová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
Prístup k pacientovi s demenciou v paliatívnej starostlivosti
MUDr. Peter Michalka, PhD.
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, CINRE, Bratislava
Nebulizačná liečba
MUDr. Lucia Šimoňáková
Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti
Zomieranie síce prirodzene patrí do geriatrického veku, ale odklon moderného človeka od prírody je taký výrazný, že si to musí nanovo pripomínať. Starnutie a zomieranie sa v celom vyspelom svete presunulo do nemocníc a ústavov. Geriatrické špecifiká paliatívnej starostlivosti sú dané aj prítomnosťou okolností, ktoré súvisia so starobou, najmä multimorbiditou, geriatrickými syndrómami, vnímaním smrti samotným seniorom, možnosťami liečby v teréne starobných zmien a sociálnym zázemím. Špecifická je aj komunikácia so starým pacientom a jeho opatrovateľom v situácii rozhodovania o paliatívnom prístupe, ako i pri samotnom zomieraní seniora.
Kľúčové slová: staroba, demencia, zomieranie, paliatívna starostlivosť, komunikácia

Selected communication problems of geriatric palliative care
The dying in advanced age is natural but the denaturalization of a modern man is so evident that there is a need to remind it again. Ageing and dying moved into hospitals and nursing homes in all developed countries of the world. The hallmarks of geriatric palliative care which distinguish it from other clinical approaches are caused by age-related circumstances such as multimorbidity, geriatric syndromes, the perception of death by an elderly, limited treatment options and social background. Also, communication with elderly patients and their care providers is specific in different situations from a palliative approach decision making to the dying of a senior.
Key words: elderly, dementia, dying, palliative care, communication
PÔVODNÉ ČLÁNKY
Mgr. Šárka Pešlová
FNKV, Praha , 3. lékařská fakulta UK, Praha
Mgr. Veronika DiCara, PhD.
Česká asociace sester, Praha
Přenositelnost podmínek domácí paliativní péče na oddělení intenzivní péče
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jana Hoozová
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Postrehy zo 4. konferencie Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny 18. mája 2019 v Bratislave
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Leona Šóthová
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Biela kniha o globálnej obhajobe paliatívnej starostlivosti: Odporúčania expertnej poradnej skupiny PAL-LIFE Pápežskej akadémie pre život, Vatikán
Sr. Barbora – MUDr. Kristína Kroftová
Hospic – Dom pokoja a zmierenia u Bernadetky v Nitre
Punkcia ascitu prostredníctvom mobilného hospicu v domácom prostredí
PhDr. Margaréta Kilianová, PhD.
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Poskytovanie sociálnych služieb v hospici a ich financovanie
created by © zooom.sk s.r.o.