Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Sr. Barbora – MUDr. Kristína Kroftová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
Prístup k pacientovi s demenciou v paliatívnej starostlivosti
MUDr. Peter Michalka, PhD.
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, CINRE, Bratislava
Nebulizačná liečba
Nebulizačná liečba patrí k dôležitým liečebným a podporným metódam, umožňuje neinvazívnym spôsobom dopraviť liečivo priamo do pľúc a následne do krvného riečiska. Veľký priestor a pomerne veľká miera prekrvenia pľúc poskytuje výbornú možnosť pre podávanie liečiv bez rizika ich rozloženia a metabolizovania. Nebulizátory by vo všeobecnosti mali produkovať biologicky účinné častice, t. j. častice veľkosti 1 – 5 μm. Poznáme tri hlavné typy konvenčných nebulizátorov – dýzové, ultrazvukové a membránové. Najefektívnejšie sú membránové nebulizátory. Hlavné faktory depozície aerosólu sú veľkosť častíc, spôsob dýchania, vek a stav pľúc. Podstatný faktor, od ktorého závisí miera absorpcie, je hrúbka bunkového epitelu a hlienu nad epitelom. V ďalšom texte prinášame praktické rady pri podávaní jednotlivých liečiv inhalačne.
Kľúčové slová: nebulizácia, distribúcia, nebulizátory, aerosól, klírens dýchacích ciest

Nebulization therapy
Nebulization therapy is an important treatment and supportive method, allowing non-invasive delivery of the drug directly into the lungs and then into the bloodstream. The large space and relatively large rate of blood flow in the lungs gives excellent room for drug delivery without risk of their distribution and metabolism. Nebulizers should generally produce biologically active particles, i.e. particles of 1 – 5 μm. There are three main types of conventional nebulizers – nozzle, ultrasonic and membrane. Membrane nebulizers are most effective. The main factors of aerosol deposition are particle size, respiration pattern, age and lung condition. The essential factor on which the rate of absorption depends is the thickness of the cell epithelium and mucus over the epithelium. Hereinafter, we provide practical advice on the administration of individual drugs by inhalation.
Key words: nebulization, distribution, nebulizers, aerosol, airway clearance
MUDr. Lucia Šimoňáková
Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti
PÔVODNÉ ČLÁNKY
Mgr. Šárka Pešlová
FNKV, Praha , 3. lékařská fakulta UK, Praha
Mgr. Veronika DiCara, PhD.
Česká asociace sester, Praha
Přenositelnost podmínek domácí paliativní péče na oddělení intenzivní péče
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jana Hoozová
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Postrehy zo 4. konferencie Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny 18. mája 2019 v Bratislave
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Leona Šóthová
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Biela kniha o globálnej obhajobe paliatívnej starostlivosti: Odporúčania expertnej poradnej skupiny PAL-LIFE Pápežskej akadémie pre život, Vatikán
Sr. Barbora – MUDr. Kristína Kroftová
Hospic – Dom pokoja a zmierenia u Bernadetky v Nitre
Punkcia ascitu prostredníctvom mobilného hospicu v domácom prostredí
PhDr. Margaréta Kilianová, PhD.
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Poskytovanie sociálnych služieb v hospici a ich financovanie
created by © zooom.sk s.r.o.