Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Sr. Barbora – MUDr. Kristína Kroftová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
Prístup k pacientovi s demenciou v paliatívnej starostlivosti
V príspevku poukazujeme na dôležitosť adekvátneho prístupu k človeku s demenciou v paliatívnej starostlivosti, pričom sa zameriavame na využitie validácie podľa Naomi Feil, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a pomáha porozumieť pacientovmu správaniu a tým zlepšuje interakciu príbuzných a personálu s ním. Okrem toho vymedzujeme podstatné aspekty, ktoré z uvedeného ochorenia vyplývajú pre chorého i jeho blízkych.
Kľúčové slová: demencia, paliatívna starostlivosť, potreby, validácia

Approach to a patient with dementia in palliative care
In the paper we highlight the importance of adequate access to the person with dementia in palliative care, focusing on using the latest knowledge based on Naomi Feil validation to help us understand the patient‘s behavior, thereby improving the interaction of relatives and staff with him. In addition, we define the essential aspects of the disease for both the ill and his loved ones.
Key words: dementia, palliative care, needs, validation
MUDr. Peter Michalka, PhD.
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, CINRE, Bratislava
Nebulizačná liečba
MUDr. Lucia Šimoňáková
Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti
PÔVODNÉ ČLÁNKY
Mgr. Šárka Pešlová
FNKV, Praha , 3. lékařská fakulta UK, Praha
Mgr. Veronika DiCara, PhD.
Česká asociace sester, Praha
Přenositelnost podmínek domácí paliativní péče na oddělení intenzivní péče
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jana Hoozová
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Postrehy zo 4. konferencie Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny 18. mája 2019 v Bratislave
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Leona Šóthová
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Biela kniha o globálnej obhajobe paliatívnej starostlivosti: Odporúčania expertnej poradnej skupiny PAL-LIFE Pápežskej akadémie pre život, Vatikán
Sr. Barbora – MUDr. Kristína Kroftová
Hospic – Dom pokoja a zmierenia u Bernadetky v Nitre
Punkcia ascitu prostredníctvom mobilného hospicu v domácom prostredí
PhDr. Margaréta Kilianová, PhD.
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Poskytovanie sociálnych služieb v hospici a ich financovanie
created by © zooom.sk s.r.o.