Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Kristina Križanová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
Mgr. Barbora Mešková
Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
Komunikácia s rodinnými príslušníkmi pacienta v paliatívnej starostlivosti
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín, Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
PhDr. Helena Novotná
Nemocnice Tábor, a. s.
MUDr. Marie Lazárová
I. interní klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Je dostupnost a kvalita paliativní péče poskytovaná pacientům s pokročilým chronickým srdečním selháním dostatečná?
MUDr. Michal Mrocek
Dom Rafael, Bratislava
Základné princípy paliatívnej a hospicovej starostlivosti
MUDr. Katarína Jakubovitšová
Oddelenie klinickej onkológie F, Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Oddelenie klinickej onkológie F, Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Zuzana Barlíková, MPH
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava
Konzervatívna liečba malígnej črevnej obštrukcie
MUDr. Lucia Dzurillová
Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Radiačná enteritída
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, PhD.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK, Bratislava
Bolesť u bývalých onkologických pacientov
MUDr. Tatiana Geistová
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Prelomová nádorová bolesť
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Korelácia stúpajúcej hladiny albumínu a naplnenia terapeutického cieľa pri parenterálnej nutričnej podpore
MUDr. Ivan Dekánek
Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Antibiotická liečba na konci života – kazuistika
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín, Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín
Zohledňují zdravotnická zařízení manželské či jiné partnerské vztahy seniorů?
Mgr. et Mgr. Martina Pižlová
Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha
Supervize jako jedna z možných podpor pracovníků v hospicích České republiky
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín, Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
MUDr. Zora Poláčková
Klinika chorob kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice v Olomouci
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín
Dermatologická konzilia v hospici prostřednictvím internetové sítě
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
JUDr. Lucia Laciaková, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Predchádzajúce prianie a prianie nebyť resuscitovaný v právnom poriadku Slovenskej republiky
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín, Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice v Olomouci, Olomouc
JUDr. Jan Mach
Právní kancelář, Česká lékařská komora, Praha
Jak zajistit pacientům v hospici stomatologickou péči?
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Lucia Kendrová
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra fyzioterapie
PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra fyzioterapie
PhDr. Mgr. Petra Homzová
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra fyzioterapie
Fyzioterapia v paliatívnej starostlivosti
Mgr. Dominika Kalánková
Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
Prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
Úloha sestry v posúdení bolesti hlavy u pacientov s primárnym nádorom mozgu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Preklad: MUDr. Lucia Dzurillová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie Národný onkologický ústav, Bratislava
Zo zahraničnej tlače: Použitie paliatívnej ventilácie: možnosti a klinické dôkazy v paliatívnej starostlivosti
Preklad: MUDr. Lucia Dzurillová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie Národný onkologický ústav, Bratislava
Zo zahraničnej tlače: Otvorená pilotná štúdia podávania perorálneho vitamínu C ako opioid šetriaceho prostriedku u pacientov s chronickou bolesťou spôsobenou nádorovým ochorením
MUDr. Jana Hoozová
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Správa o činnosti Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny
Kristina Križanová
Palliative Care Physician, Department of Palliative Medicine, National Oncology Institute, Bratislava
Andrea Škripeková
Palliative Care Physician and Head, Department of Palliative Medicine, National Oncology Institute, Bratislava
Palliative care in Slovakia has come a long way since the 1990s
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie Národný onkologický ústav, Bratislava
Recenzia publikácie – Emily Ackermanová: Tretí groš – Ako sa s láskou postarať o svojich starnúcich rodičov
Pozvánka na MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU HOSPICOVEJ A PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
created by © zooom.sk s.r.o.