Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Kristina Križanová
Vážené kolegyne a kolegovia, milé priateľky a priatelia!
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Hoozová
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Rozhodovanie o dialýze v seniorskom veku
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Antibiotika v paliativní hospicové péči
PhDr. Viera Bencová, PhD.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Základné princípy prístupu k pacientovi a jeho rodine v terminálnom štádiu nádorovej choroby
MUDr. Lukáš Pochop
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Léčba bolesti u onkologických pacientů se zaměřením na průlomovou bolest
PÔVODNÉ ČLÁNKY
PhDr. Helena Novotná
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci , Nemocnice Tábor, a. s.
Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Hodnocení potřeb pacientů s chronickým srdečním selháním v paliativní péči
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
PhDr. Hana Heiderová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Ergonomie v hospicové péči
created by © zooom.sk s.r.o.