Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Andrea Škripeková
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Paliatívna medicína a starostlivosť na Slovensku
MUDr. Kristína Kroftová
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra
Má hospic svoje opodstatnenie v systéme zdravotníckej starostlivosti? Odstúpenie od liečby verzus terapeutický nihilizmus
MUDr. Zuzana Otrubová
Hospic Domu Božieho milosrdenstva, Banská Bystrica
Syndróm opioidmi navodenej hyperalgézie
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
Metastatické postihnutie skeletu: ako ho potvrdiť a ako postupovať pri pátraní po primárnom nádore
Kosti sú najčastejším miestom metastázovania rakoviny: u 70 % pacientov s karcinómom prsníka, u 30 – 40 % pacientov s karcinómom pľúc, obličky, štítnej žľazy, najmenej je gastrointestinálnych karcinómov s metastázami do skeletu (10 %). Bolesti v krížoch sú významnou príčinou morbidity vo vyspelých krajinách, menej ako 1 % z nich je spôsobené metastázovanou malignitou. Vyšetrenie muskuloskeletálnych bolestí si vyžaduje podrobnú anamnézu (úraz, príznaky systémového ochorenia, anamnéza operácií pre nádor) a primerané laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia. Indikácia prehľadných sumačných snímok skeletu, CT vyšetrenia, rádioizotopové vyšetrenia a MRI sa riadi klinickým obrazom (tzv. výstražné signály). Ak sa nenájde žiaden primárny tumor, ktorý by sa dal histologizovať, alebo je jeho histologizácia technicky nemožná, najlepšie je vykonať odber vzorky na histologické vyšetrenie priamo z kosti.
Kľúčové slová: metastázy v skelete, diferenciálna diagnostika, paliatívna starostlivosť.

Skeletal metastatic disease: how to confirm and to proceed in the search for primary tumor
Metastases of many cancer in man are osseous: in 70% of patients with breast cancer, in 30-40% of patients with lung, kidney and thyreoid cancer, at least are metastases from gastrointestinal cancers (10%). In developed countries is the major cause of morbidity the low back pain, but only 1% is caused by metastases of cancer. Examination of musculoskeletal pain is based on detailed medical history (accident, symptoms of systemic inflammation, history of surgery for cancer) and on appropriate laboratory and imaging examination. Indications of summary images of skeleton, CT, radiolabelled examination and MRI are governed by the clinical picture (so called warning signals). The best way of the removing a histological specimen is its removing from the bone if it is not possible to find the primary tumor or if it is technically impossible to do it from the primary tumor.
Key words: osseous metastases, differential diagnosis, palliative care.
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, ŠGN, Bratislava
Geriatrická paliatívna medicína – kazuistika
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Posilňovanie paliatívnej starostlivosti ako súčasti integrovanej liečby v jej kontinuite pre 67. svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji 2014
created by © zooom.sk s.r.o.