Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Andrea Škripeková
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Paliatívna medicína a starostlivosť na Slovensku
MUDr. Kristína Kroftová
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra
Má hospic svoje opodstatnenie v systéme zdravotníckej starostlivosti? Odstúpenie od liečby verzus terapeutický nihilizmus
MUDr. Zuzana Otrubová
Hospic Domu Božieho milosrdenstva, Banská Bystrica
Syndróm opioidmi navodenej hyperalgézie
Pri postupujúcom nevyliečiteľnom ochorení je potrebná častá pravidelná kontrola účinnosti nastavenej analgetickej liečby. Zmena intenzity bolesti je často znakom progresie ochorenia, no súvisí aj s farmakologickými procesmi, ktoré nazývame tolerancia na účinok analgetika. Aj rozvoj abnormálneho vnímania bolesti pri dlhodobej liečbe opioidmi môže byť príčinou zníženia efektivity liečby chronickej bolesti. Hyperalgézia je významným reálnym klinickým fenoménom, ktorý zhoršuje kvalitu života pacienta. Tomuto stavu je potrebné predchádzať a aktívne ho riešiť (5). Skúsenosť s týmto fenoménom sa odráža vo viacerých publikovaných štúdiách o prehodnocovaní dlhodobej analgetickej liečby, správnom indikovaní rotácie opioidných analgetík a ďalších stratégiách bezpečnej analgetickej liečby.
Kľúčové slová: opioidná analgetická liečba, tolerancia na účinok analgetika, rotácia opioidov, syndróm opioidmi navodenej hyperalgézie, aplikačné cesty podávania analgetík.

Opioid-induced hyperalgesia syndrome
When progressing incurable diseases it is needed frequent regular checking of the effectiveness of analgesic therapy set. Change intensity of pain is often a sign of disease progression, but is also related to the pharmacological processes that call for tolerance effect analgesic. And the development of abnormal pain perception in long-term opioid therapy may cause a reduction in the effectiveness of treatment of chronic pain. Hyperalgesia is real important clinical phenomenon that deteriorates the quality of life of the patient. This condition can be prevent and actively tackle (5). The experience with this phenomenon is reflected in a number of published studies for reconsiderati on long-term analgesic treatment, right of indication of rotation of opioid analgesics and other strategies for safe analgesic treatment.
Key words: opioid analgesic therapy, tolerance to the analgesic effect, rotate opioids, opioid-induced hyperalgesia syndrome, application route of administration of analgesics.
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
Metastatické postihnutie skeletu: ako ho potvrdiť a ako postupovať pri pátraní po primárnom nádore
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, ŠGN, Bratislava
Geriatrická paliatívna medicína – kazuistika
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Posilňovanie paliatívnej starostlivosti ako súčasti integrovanej liečby v jej kontinuite pre 67. svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji 2014
created by © zooom.sk s.r.o.