Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Andrea Škripeková
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Paliatívna medicína a starostlivosť na Slovensku
MUDr. Kristína Kroftová
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra
Má hospic svoje opodstatnenie v systéme zdravotníckej starostlivosti? Odstúpenie od liečby verzus terapeutický nihilizmus
V článku chceme dať odpoveď na niektoré povrchné interpretácie paliatívnej starostlivosti v hospici. Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť si vyžaduje rovnako hlboké odborné vedomosti ako starostlivosť v iných odboroch. Liečba bolesti opioidmi, iná symptomatická liečba, dobré zladenie podávania potrebných liekov a vysadenia nepotrebných liekov, znalosti o možnostiach liečby mnohých druhov terminálnych ochorení. Paliatívna medicínska starostlivosť je aktívna, zvažujúca možnosti. Do rozhodovania je zapojený aj pacient a jeho blízki, pretože iba oni dokážu pochopiť, akú terapeutickú cestu pacient prešiel a koľko fyzických a psychických síl mu zostáva a čo v tejto situácii považuje za najlepšiu kvalitu života. Kvalita života je natoľko subjektívny pocit, že nevieme odhadnúť sami, bez konzultácie pacienta a jeho blízkych, čo by to mohlo v jeho situácii presne byť. Musíme vnímať veľkú snahu chorých nájsť zmysel utrpenia a choroby a nájsť cestu, ktorá vedie do budúcnosti. Je potrebné hľadať cesty porozumenia s ostatnými špecialistami, aby vedeli, že sa majú na koho obrátiť vo chvíli, keď svojim pacientom chceli povedať: už pre vás nemôžem nič spraviť. Výskum v paliatívnej medicíne potvrdzuje, že ide o odborne rovnocennú špecializáciu.
Kľúčové slová: kvalita života, celostný prístup, hospic.

Has hospice justification in the health care system?
In this article we would like to give an answer to some superficial interpretations of palliative care in a hospice. Medical and nursing care both require expert knowledge as it is in other fields. Treatment by opioids, other symptomatic treatment, synchronization of drug administration or discontinuation of unnecessary drugs, knowing possibilities of treatment of many kinds of terminal illnesses. Palliative medical care is an active one, it considers possibilities. A patient and his relatives are involved in all decisions because only they can understand the therapeu tical journey the patient has gone through so far, physical and mental strength he has and what he considers to be the best quality of life for him. A person´s quality of life is such a subjective feeling that we cannot estimate, without consulting the patient and his relatives, what this is in his situation. We have to consider that the patient struggles to find the meaning of his suffering and illness and to find a way that leads to future. It’s necessary to find understanding with other specialists so that they know they have someone to turn to when they need to say to their patient: There is nothing I can do for you. A research in palliative care confirms that this is an equal specialty to other fields.
Key words: quality of life, hollistic approach, hospic.
MUDr. Zuzana Otrubová
Hospic Domu Božieho milosrdenstva, Banská Bystrica
Syndróm opioidmi navodenej hyperalgézie
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
Metastatické postihnutie skeletu: ako ho potvrdiť a ako postupovať pri pátraní po primárnom nádore
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, ŠGN, Bratislava
Geriatrická paliatívna medicína – kazuistika
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Posilňovanie paliatívnej starostlivosti ako súčasti integrovanej liečby v jej kontinuite pre 67. svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji 2014
created by © zooom.sk s.r.o.