Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Mária Jasenková
Plamienok, n. o., Bratislava
Použitie morfínu v liečbe bolestí u detí v domácom prostredí
MUDr. Michal Venglarčík
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta
MUDr. Juraj Mláka
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta
Periférne nervové blokády pod sonografickou kontrolou
MUDr. Tatiana Dančíková
Ambulancia chronickej bolesti, VOÚ, a. s., Košice
Karcinóm prsníka a kvalita života ženy
PÔVODNÉ ČLÁNKY
PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
Slezská univerzita, Opava, Fakulta veřejných politik, Opava, Ústav ošetřovatelství
Sledování bolesti u nemocných po kardiochirurgické operaci – aortokoronárním bypassu
Mgr. Magdaléna Sadovská
Detský domov Harmónia, Bratislava
Hodnotenie kvality života hospitalizovaných onkologických pacientov v paliatívnej starostlivosti
MUDr. Alena Mažgútová, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM v Martine, Hospice, o. z., Martin
MUDr. Mária Demeterová
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM v Martine, Hospice, o. z., Martin
doc. MUDr. Želmíra Fetisová, PhD.
Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK a UNM v Martine, Hospice, o. z., Martin
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine, Hospice, o. z., Martin
„Nultá hodina“ v psychiatrickej praxi – kazuistika
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita v Trnave
Významné faktory vplývajúce na proces trúchlenia zo sociálno-psychologického pohľadu
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Správa zo 6. ročníka medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Alena Šujanová
Plenárna schôdza SSŠLB, Ružomberok Hotel Kultúra, 8. 6. 2012
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z výboru SSŠLB, Ružomberok, 7. 6. 2012
created by © zooom.sk s.r.o.