Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Mozgové metastázy pri solídnych nádoroch
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.,
Masarykův onkologický ústav, Brno
Obecná a specializovaná paliativní péče v ČR
doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové, Ambulance paliativní onkologické péče FN v Hradci Králové
MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Kvalita života nemocných v programu paliativní onkologické péče
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavel Schvarcz
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Tatiana Geistová
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Milota Vohnoutová
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Adriana Voleková,
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Michal Venglarčík
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Mláka
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Preskripcia silných opioidov na Algeziologickej klinike FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v rokoch 2007 – 2009
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Mgr. Erika Slamková
ADOS sv. Tomáša, Bánovce nad Bebravou
Potreba multidisciplinarity v starostlivosti o pacientov zomierajúcich v domácom prostredí – výskumná analýza ADOS
Mgr. Dana Dolanová
Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno, Česká republika
Mgr. Petra Mitrovská
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika
Miera nádeje u seniorov s onkologickým ochorením
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie FNM a 2. LF UK Praha
Biopsychosociální model chronické nenádorové bolesti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Vědecký sekretář České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP
III. česko-slovenská konference paliativní medicíny, Olomouc 2011
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o., Ambulancia chronickej bolesti
XIII. Česko-slovenské dialógy o bolesti, 6. – 8. októbra 2011, Košice
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Deň subkatedry algeziológie 13. 4. 2012, Banská Bystrica
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.
Stredná zdravotnícka škola, Bratislava
PhDr. Eva Bednáriková, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva FSVaZ, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Vzdelávanie sestier v paliatívnej starostlivosti na Slovensku
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc, Ústav ošetřovatelství FZV UP, Olomouc
Specialista v oboru paliativní medicíny: paliativec anebo paliatolog?
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB, Martin, 2. 3. 2012
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB, Martin 20. 1. 2012
created by © zooom.sk s.r.o.