Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Kjell Erik Strømskag, MD, PhD.
Visiting-professor Jessenius Faculty of Medicine Martin
Bjørnstjerne Bjørnson: „Good deeds shall save the world.” A guidance for good Palliative Care and Treatment
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dagmar Bodáková
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti, FNsP Nové Zámky
Frailty syndróm – charakteristika
Harald Breivik MD, DMedSci, FRCA Professor
University of Oslo, Department of Pain Management and Pain Research, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
Low dose transdermal administration of buprenorphine with a seven days patch for pain that is not relieved sufficiently by nonopioid analgesics
MUDr. Marián Nečas
Ramsay NHS TC, Boston, Great Britain
Kanabinoidy – charakteristika, rozdelenie, mechanizmus účinku
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neuropatická bolesť – nové trendy vo farmakoterapii
Neuropatická bolesť je zapríčinená poškodením alebo dysfunkciou centrálneho a periférneho nervového systému. Predstavuje heterogénnu skupinu bolestivých stavov s rozdielnou etiológiou, lokalizáciou anatomickej lézie a patofyziologickými mechanizmami. Prevalencia sa udáva 2 – 3 %. Konvenčné delenie neuropatickej bolesti na centrálnu a periférnu je založené na lokalizácii iniciálnej lézie s podskupinami podľa etiológie. V súčasnosti rastie požiadavka na vypracovanie novej klasifikácie založenej na patofyziologických mechanizmoch, ktorá by napomáhala pri určovaní stratégie liečby. Diagnóza neuropatickej bolesti je založená hlavne na anamnestických údajoch a podrobnom fyzikálnom a neurologickom vyšetrení. Liečba zostáva i napriek významným pokrokom v poznaní patofyziologických mechanizmoch veľkým problémom.
Kľúčové slová: neuropatická bolesť, klasifikácia, patofyziologické mechanizmy, farmakoterapia.

Neuropathic pain – new trends of pharmacotherapy
Neuropathic pain is caused by damage or dysfunction of central and peripheral nervous system. It represents various pain conditions of different etiology, localization of anatomical lesion and patophysiological mechanisms. Prevalence is around 2 – 3 %. Conventional classification of neuropathic pain (NP) distinguishing central and peripheral pain is based on anatomical localisation of initiating lesion with an etiological sub-classification. But in this time the new classification based on pathophysiological mechanisms is needed to serve as target for medical pain management. The diagnosis of neuropathic pain is based primarily on the patient´s history and detailed physical and neurological examination. The management of neuropathic pain remains difficult problem despite the great progress in the understanding of patophysiological mechanisms.
Key words: neuropathic pain, classification, patophysiologic mechanisms, farmacotherapy.
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Miriam Galová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Zuzana Čiljaková
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Dana Cígerová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Valéria Machlicová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Erika Bakošová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Servis akútnej bolesti: pooperačná bolesť, potreba a možnosti liečby, organizácia
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
Patofyziologie vztahu bolesti a deprese
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Postřehy z Lisabonu – „Jak dosáhnout na paliativní péči pro ty, co ji potřebují?“
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
4. Deň subkatedry algeziológie, 8. apríla 2011, Banská Bystrica
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Náhled sester z hospiců v České republice na vlastní smrtelnost
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Hospic na Svatém Kopečku, Ústav ošetřovatelství FZV UP Olomouc
Úskalí krátkodobé hospicové péče
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Banská Bystrica, 8. 4. 2011
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Chateau Belá, 20. 5. 2011
created by © zooom.sk s.r.o.