Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Kjell Erik Strømskag, MD, PhD.
Visiting-professor Jessenius Faculty of Medicine Martin
Bjørnstjerne Bjørnson: „Good deeds shall save the world.” A guidance for good Palliative Care and Treatment
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dagmar Bodáková
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti, FNsP Nové Zámky
Frailty syndróm – charakteristika
Harald Breivik MD, DMedSci, FRCA Professor
University of Oslo, Department of Pain Management and Pain Research, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
Low dose transdermal administration of buprenorphine with a seven days patch for pain that is not relieved sufficiently by nonopioid analgesics
MUDr. Marián Nečas
Ramsay NHS TC, Boston, Great Britain
Kanabinoidy – charakteristika, rozdelenie, mechanizmus účinku
Konope bolo po celom svete používané stáročia k úľave príznakov mnohých chorôb. Marihuana obsahuje viac ako 460 známych zlúčenín, z nich 66 má 21-uhlíkovú štruktúru typickú pre kanabinoidy, ktoré sa viažu na kanabinoidné receptory (1). Delíme ich na endokanabinoidy, fytokanabinoidy a synteticky pripravené kanabinoidy. Objav kanabinoidných receptorov, ich exo- a endogénnych ligandov ako aj spoznanie mechanizmu syntézy, transportu a degradácie týchto retrográdnych mesengerov nám otvára možnosť zužitkovania týchto znalostí a použitia týchto „nových neurochemických nástrojov“ k vytvoreniu nových liekov (2). Agonistom aktivované kanabinoidné receptory modulujú nociceptívne prahy, inhibujú uvoľňovanie prozápalových molekúl a vykazujú synergické účinky s ostatnými systémami, ktoré pôsobia analgeticky, najmä endogénny opioidný systém. Zosumarizovanie doterajších vedomostí o účinku kanabinoidov ako aj ich potenciálneho medicínskeho využitia tvorí dlhý zoznam definujúci kanabinoidy ako molekuly vykazujúce široké spektrum aktivít.
Kľúčové slová: kanabinoidy, tetrahydrokannabinol, THC, kanabinoidné receptory, anandamid.

Cannabinoids – characteristics, classification, mechanism of action
Cannabis has been utilised for centuries throughout the world to alleviate symptoms of many diseases. Marihuana is known to contain more than 460 compounds, of which more than 60 have the 21-carbon structure typical of canabinoids, which bind to cannabinoid receptors (1). They are known as endocannabinoids, phytocannabinoids and synthetic canabinoids. The discovery of cannabinoid receptors, their endogenous ligands, and the machinery for the synthesis, transport, and degradation of these retrograde messengers, has equipped us with neurochemical tools for novel drug design (2). Agonist-activated cannabinoid receptors, modulate nociceptive thresholds, inhibit release of pro-inflammatory molecules, and display synergistic effects with other systems that influence analgesia, especially the endogenous opioid system. Summary of the so far knowledge of cannabinoids’ effects and their potential medicinal use makes a rather long screed defining them as molecules showing board spectrum of activities.
Key words: cannabinoids, tetrahydrocannabinol, THC, cannabinoid receptors, anandamid.
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neuropatická bolesť – nové trendy vo farmakoterapii
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Miriam Galová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Zuzana Čiljaková
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Dana Cígerová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Valéria Machlicová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Erika Bakošová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Servis akútnej bolesti: pooperačná bolesť, potreba a možnosti liečby, organizácia
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
Patofyziologie vztahu bolesti a deprese
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Postřehy z Lisabonu – „Jak dosáhnout na paliativní péči pro ty, co ji potřebují?“
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
4. Deň subkatedry algeziológie, 8. apríla 2011, Banská Bystrica
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Náhled sester z hospiců v České republice na vlastní smrtelnost
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Hospic na Svatém Kopečku, Ústav ošetřovatelství FZV UP Olomouc
Úskalí krátkodobé hospicové péče
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Banská Bystrica, 8. 4. 2011
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Chateau Belá, 20. 5. 2011
created by © zooom.sk s.r.o.