Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Kjell Erik Strømskag, MD, PhD.
Visiting-professor Jessenius Faculty of Medicine Martin
Bjørnstjerne Bjørnson: „Good deeds shall save the world.” A guidance for good Palliative Care and Treatment
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dagmar Bodáková
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti, FNsP Nové Zámky
Frailty syndróm – charakteristika
Harald Breivik MD, DMedSci, FRCA Professor
University of Oslo, Department of Pain Management and Pain Research, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
Low dose transdermal administration of buprenorphine with a seven days patch for pain that is not relieved sufficiently by nonopioid analgesics
MUDr. Marián Nečas
Ramsay NHS TC, Boston, Great Britain
Kanabinoidy – charakteristika, rozdelenie, mechanizmus účinku
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neuropatická bolesť – nové trendy vo farmakoterapii
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Miriam Galová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Zuzana Čiljaková
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Dana Cígerová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Valéria Machlicová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Erika Bakošová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Servis akútnej bolesti: pooperačná bolesť, potreba a možnosti liečby, organizácia
Servis akútnej bolesti (Acute Pain Service – APS) vyžaduje interdisciplinárny tím: algeziológ je garantom metódy a bezpečnosti, algeziologické sestry zabezpečujú každodennú kontrolu pacientov, monitorujú úľavu od bolesti a vedľajšie účinky. Všetko je zabezpečované v úzkej spolupráci s vedúcim algeziológom, anestéziológmi, chirurgami a sestrami pooperačných izieb. Sústavná edukácia všetkých zúčastnených je nevyhnutná. Liečba pooperačnej bolesti je diferencovaná podľa typu operácie a odpovedajúcej bolesti, využíva techniky tzv. „high technology“, „low technology“ a bazálnu analgetickú liečbu. Účinnosť a bezpečnosť je výsledkom denného sledovania, pravidelného prehodnocovania a reflexie vedľajších účinkov. Detailnejšie je vyhodnotená prospektívna štúdia 485 pacientov liečených v rokoch 2004 – 2008 s kontinuálnou epidurálnou analgéziou (KEA). Je to metóda voľby po veľkých hrudných a brušných operáciách. Použitá kombinácia epidurálne aplikovaných liekov: 0,5 % bupivacain 10 ml, morfín 5 mg, adrenalín 50 ug, fyziologický roztok do 50 ml, a bazálnej analgézie: metamizol 3 g/d, eventuálne paracetamol 3 g/d i.v. znižuje účinné dávky epidurálneho morfínu a bupivacainu, zlepšuje pooperačnú analgéziu a znižuje incidenciu nežiaducich účinkov.
Kľúčové slová: akútna pooperačná bolesť, diferencované možnosti liečby, akútny servis liečby bolesti.

Acute pain service – postoperative pain, need and possibilities of control, management
Acute pain service (APS) need the interdisciplinary team: pain specialist as guarantee of methodology and safety, pain nurses, who make daily control of patients, monitoring of pain relief and side effects in close cooperation with pain specialist and anaesthetists, surgeons and nurses of ICU. On-going education of all participants is essential. Postoperative pain management is different according to the kind of surgery and intesity of pain, it takes advantage of methods of „high technology“, „low technology“ and basic pain medicine. Efficacy and safety are outcomes of daily monitoring and reassessment either relief of pain and side effects. Authors give particular attention to the prospective study of 485 patients, treated during years 2004–8 with continual epidural analgesia (CEA). It is the method of choice in major thoracic and abdominal surgery. Their epidural drug´s combination: 0,5 % bupivacaine 10 ml, morphine 5 mg, epinephrine 50 ug, natrii isotonici to 50 ml and basal analgesia: metamisol 3 g/die or paracetamol 3 g/die i.v. has sparing effect, decreases the effective doses of epidural morphine and bupivacaine, improves postoperative analgesia and decreases incidence of side effects.
Key words: acute postoperative pain, possibilities of pain control, service of acute pain.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
Patofyziologie vztahu bolesti a deprese
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Postřehy z Lisabonu – „Jak dosáhnout na paliativní péči pro ty, co ji potřebují?“
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
4. Deň subkatedry algeziológie, 8. apríla 2011, Banská Bystrica
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Náhled sester z hospiců v České republice na vlastní smrtelnost
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Hospic na Svatém Kopečku, Ústav ošetřovatelství FZV UP Olomouc
Úskalí krátkodobé hospicové péče
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Banská Bystrica, 8. 4. 2011
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Chateau Belá, 20. 5. 2011
created by © zooom.sk s.r.o.