Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Kjell Erik Strømskag, MD, PhD.
Visiting-professor Jessenius Faculty of Medicine Martin
Bjørnstjerne Bjørnson: „Good deeds shall save the world.” A guidance for good Palliative Care and Treatment
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dagmar Bodáková
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti, FNsP Nové Zámky
Frailty syndróm – charakteristika
Harald Breivik MD, DMedSci, FRCA Professor
University of Oslo, Department of Pain Management and Pain Research, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
Low dose transdermal administration of buprenorphine with a seven days patch for pain that is not relieved sufficiently by nonopioid analgesics
MUDr. Marián Nečas
Ramsay NHS TC, Boston, Great Britain
Kanabinoidy – charakteristika, rozdelenie, mechanizmus účinku
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neuropatická bolesť – nové trendy vo farmakoterapii
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Miriam Galová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Zuzana Čiljaková
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Dana Cígerová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Valéria Machlicová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Erika Bakošová
ACHB, KAIM, UNM a JLF UK, Martin
Servis akútnej bolesti: pooperačná bolesť, potreba a možnosti liečby, organizácia
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
Patofyziologie vztahu bolesti a deprese
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Postřehy z Lisabonu – „Jak dosáhnout na paliativní péči pro ty, co ji potřebují?“
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
4. Deň subkatedry algeziológie, 8. apríla 2011, Banská Bystrica
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Náhled sester z hospiců v České republice na vlastní smrtelnost
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Hospic na Svatém Kopečku, Ústav ošetřovatelství FZV UP Olomouc
Úskalí krátkodobé hospicové péče
Příliš krátká doba hospitalizace v lůžkovém hospici neumožňuje využít všechny vymoženosti, které toto zařízení nabízí. V roce 2010 bylo v Hospici na Svatém Kopečku hospitalizováno celkem 327 nemocných. 57 nemocných (tj. 17,43 %) zemřelo za tři dny a méně. 101 nemocných (tj. 30,88 %) zemřelo do sedmého dne (inclusive) po přijetí. Za jednu z příčin krátkodobých hospitalizací je pokládána nedostatečná informovanost lékařů, kteří nemocné do hospiců odesílají, a prolongované, ale již neefektivní onkologické léčení. Autor prosazuje názor o nezbytnosti neustálého a trpělivého přesvědčování lékařů nejrůznějších odborností, zdravotních sester a také laiků, že hospic není místem k rychlému skonání, ale k důstojnému prožití posledních týdnů života.
Kľúčové slová: hospic, délka hospitalizace, paliativní péče.

Difficulties of short-time hospital stay in hospice
Due to overly short hospitalization in the sick-bed hospice, not all of the conveniences the institution offers can be utilised. 327 patients were hospitalized in the Hospice of Holy Hill in 2010. 57 of the patients (i.e. 17,43 %) died in three days and sooner. 101 of the patients (i.e. 30,88 %) died in seven days (inclusive) after being accepted. The lack of information that the doctors sending patients into hospices have and prolonged and uneffective oncological treatment are considered to be the major causes of short-time hospitalizations. In the author’s opinion it is essential to constantly and patiently persuade doctors of many different specializations, nurses and also nonspecialists, that the hospice is not a place for people to quickly expire but to spend dignifiedly their last weeks of their life.
Key words: hospice, duration of hospitalization, palliative treatment.
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Banská Bystrica, 8. 4. 2011
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Chateau Belá, 20. 5. 2011
created by © zooom.sk s.r.o.