Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Európsky a svetový rok boja proti bolesti 2010 – 2011
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Soňa Feketová
1. neurologická klinika FNsP a LF UK Bratislava
Bolesť hlavy a sclerosis multiplex
MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika, FTNsP, Praha
PharmDr. Alena Linhartová
Nemocniční lékárna FTNsP, Praha
Léčba migrény během gravidity a kojení
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie, 2. LF UK a FNM v Motole, Praha
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie, FN Královské Vinohrady, Praha
Diagnostika a zvládání deprese v terminálním stádiu nádorového onemocnění
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologická klinika FTN-IPVZ, Praha
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika FN Motol, Praha
Paliativní péče u terminálních stavů chorob motorického neuronu (amyotrofické laterální sklerózy, progresivní bulbární paralýzy a progresivní svalové atrofie)
Onemocnění motorického neuronu (MND) objevující se nejčastěji pod obrazem amyotrofické laterální sklerózy (ALS), nebo progresivní bulbární paralýzy (PBP) a progresivní spinální svalové atrofie (PMA) je typickým onemocněním, kde v léčbě převažuje paliativní péče. Onemocnění během měsíců až let progreduje až do plné závislosti pacienta jak na ošetřovatelské péči, tak na umělé výživě a event. umělé plicní ventilaci. Nemoc se tím postupem času stává nesmírně náročnou jak pro rodinu, tak pro ošetřujícího lékaře. Léčba pacienta s MND proto vyžaduje znalosti o postupech paliativní medicíny a paliativní péče. Článek se zaobírá jednotlivými problémy paliativní péče u MND (slabostí, imobilitou, depresí, dysfagií, dysartrií, sialoreou, bolestí, spasticitou, respiračními obtížemi) a možnostmi jejich řešení.
Kľúčové slová: paliativní péče, ALS, imobilita, respirační obtíže, dysfagie, PEG.

Palliative care in terminal states of motor neuron diseases (amyotrophic lateral sclerosis, progressive bulbar palsy, and progressive muscular atrophy)
Motor neuron disease (MND), most commonly presenting as amyotrophic lateral sclerosis (ALS) or progressive bulbar palsy (PBP) and progressive muscular atrophy (PMA), is a typical disease managed predominantly with palliative care. Over months to years, the condition progresses to a state of total dependence of the patient on both nursing care and artificial feeding or even mechanical ventilation. Thus, over time, the disease becomes extremely demanding for both the family and the attending physician. Therefore, treatment of a patient with MND requires knowledge of the practice of palliative medicine and palliative care. The paper deals with individual problems in palliative care in MND (weakness, immobility, depression, dysphagia, dysarthria, sialorrhoea, pain, spasticity, and respiratory difficulties) and their management options.
Key words: palliative care, ALS, immobility, respiratory difficulties, dysphagia, PEG.
MUDr. Lenka Šmardová
Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Transfúzní léčba u pokročile onkologicky nemocných pacientů – klinické a etické aspekty
PÔVODNÉ ČLÁNKY
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Možné prístupy k skúmaniu kvality života u zomierajúcich pacientov a možnosti jej skúmania prostredníctvom McGillovho dotazníka
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o. Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Ketamín v liečbe bolesti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o. Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
XII. Česko-slovenské dialógy o bolesti 7. – 9. októbra 2010, Olomouc
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
2. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny 27. októbra 2010, Bratislava
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Ústav aplikovaných společenských věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita T. Bati ve Zlíně
Filozofické a psychologické aspekty fenoménu úzkosti ze smrti v paliativním ošetřovatelství
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PhDr. Lenka Fabianová, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Paliatívna starostlivosť o deti s HIV/AIDS v Keni
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Olomouc, 7. 10. 2010; Zápisnica z Výboru SSŠLB – Martin, 3. 12. 2010
created by © zooom.sk s.r.o.