Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Európsky a svetový rok boja proti bolesti 2010 – 2011
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Soňa Feketová
1. neurologická klinika FNsP a LF UK Bratislava
Bolesť hlavy a sclerosis multiplex
Bolesť hlavy nie je všeobecne považovaná za symptóm sclerosis multiplex (SM), avšak viacero štúdií potvrdilo, že u pacientov s SM sa vyskytuje častejšie v porovnaní s kontrolnými skupinami alebo celkovou populáciou. Jej výskyt sa uvádza v rozmedzí 4–61,8 %, v závislosti od jednotlivých štúdií. Môže byť prvým príznakom ochorenia SM, alebo sa manifestuje v jeho priebehu. Najčastejším typom bolesti hlavy pri SM je migréna bez aury a tenzná bolesť hlavy, menej často cluster headache. Málo identifikovaná, no vysoko charakteristická je intenzívna bolesť hlavy v záhlaví spojená s akútnou demyelinizáciou postihujúcou štruktúry vo fossa posterior. Bolesť hlavy môže byť asociovaná v MRI obraze s masívnym výskytom veľkých supratentoriálnych zápalových lézií alebo lézií lokalizovaných v ponse. Bolesť hlavy býva prítomná aj v rámci liečby interferónmi a pri súčasne prebiehajúcej depresii. Vzhľadom na zvýšené riziko bolestí hlavy u pacientov s SM je u tejto skupiny pacientov vhodná preventívna liečba s cieľom zmiernenia ťažkostí a zlepšenia kvality života.
Kľúčové slová: bolesť hlavy, sclerosis multiplex, migréna, neuralgia trigeminu, demyelinizačná lézia, MRI, liečba interferónom.

Headache and multiple sclerosis
Headache is not generally considered as a symptom of multiple sclerosis (MS). Several studies, however, have confirmed that headache is more common in MS patients when compared to control groups or general population. Its occurrence is reported in 4 % to 61.8 %, depending on individual studies. Headache may be the first sign of MS or may be manifested in the course of the disease. The most common type of headache in MS patients is migraine without aura and tension-type headache; cluster headache is less frequent. Less well-recognized but highly characteristic is intense headache in the nape of the neck associated with acute demyelination affecting fossa posterior structures. In MRI scans, headache may be associated with massive occurrence of large supratentorial inflammation lesions or lesions located in the pons area. Headache is also present as part of interferon treatment, and with simultaneously occurring depression. Since MS patients are more susceptible to headaches, preventive treatment aimed at alleviating distress and improving the quality of life is recommended.
Key words: headache, multiple sclerosis, migraine, trigeminal neuralgia, demyelinating lesion, MRI, interferon treatment.
MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika, FTNsP, Praha
PharmDr. Alena Linhartová
Nemocniční lékárna FTNsP, Praha
Léčba migrény během gravidity a kojení
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie, 2. LF UK a FNM v Motole, Praha
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie, FN Královské Vinohrady, Praha
Diagnostika a zvládání deprese v terminálním stádiu nádorového onemocnění
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologická klinika FTN-IPVZ, Praha
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika FN Motol, Praha
Paliativní péče u terminálních stavů chorob motorického neuronu (amyotrofické laterální sklerózy, progresivní bulbární paralýzy a progresivní svalové atrofie)
MUDr. Lenka Šmardová
Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Transfúzní léčba u pokročile onkologicky nemocných pacientů – klinické a etické aspekty
PÔVODNÉ ČLÁNKY
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Možné prístupy k skúmaniu kvality života u zomierajúcich pacientov a možnosti jej skúmania prostredníctvom McGillovho dotazníka
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o. Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Ketamín v liečbe bolesti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o. Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
XII. Česko-slovenské dialógy o bolesti 7. – 9. októbra 2010, Olomouc
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
2. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny 27. októbra 2010, Bratislava
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Ústav aplikovaných společenských věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita T. Bati ve Zlíně
Filozofické a psychologické aspekty fenoménu úzkosti ze smrti v paliativním ošetřovatelství
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PhDr. Lenka Fabianová, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Paliatívna starostlivosť o deti s HIV/AIDS v Keni
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Olomouc, 7. 10. 2010; Zápisnica z Výboru SSŠLB – Martin, 3. 12. 2010
created by © zooom.sk s.r.o.