Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Európsky a svetový rok boja proti bolesti 2010 – 2011
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Soňa Feketová
1. neurologická klinika FNsP a LF UK Bratislava
Bolesť hlavy a sclerosis multiplex
MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika, FTNsP, Praha
PharmDr. Alena Linhartová
Nemocniční lékárna FTNsP, Praha
Léčba migrény během gravidity a kojení
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie, 2. LF UK a FNM v Motole, Praha
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie, FN Královské Vinohrady, Praha
Diagnostika a zvládání deprese v terminálním stádiu nádorového onemocnění
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologická klinika FTN-IPVZ, Praha
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika FN Motol, Praha
Paliativní péče u terminálních stavů chorob motorického neuronu (amyotrofické laterální sklerózy, progresivní bulbární paralýzy a progresivní svalové atrofie)
MUDr. Lenka Šmardová
Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Transfúzní léčba u pokročile onkologicky nemocných pacientů – klinické a etické aspekty
PÔVODNÉ ČLÁNKY
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Možné prístupy k skúmaniu kvality života u zomierajúcich pacientov a možnosti jej skúmania prostredníctvom McGillovho dotazníka
Táto štúdia opisuje objektivizované subjektívne prístupy k meraniu kvality života u nevyliečiteľne chorých i zomierajúcich. Vo výskumnej časti poukazuje na vhodnosť použitia Mc Gill Quality of Life Questionaire v paliatívnej starostlivosti, vzhľadom k výsledkom reliability i validity testu. V našom výskume sme zistili nasledovné hodnoty Cronbachovho Alfa koeficientu pre vnútornú konzistenciu položiek: celá škála B a C (otázky 1 – 16) α = 0,86, telesné symptómy (otázky 1 – 4) α = 0,70, psychologické symptómy (otázky 5 – 8) α = 0,94, existenciálne položky (otázky 9 – 14) α = 0,75, otázky podpory (otázky 15 – 16) α = 0,81. Čo sa týka korelácií jednotlivých dimenzií a ich korelácií s celkovou kvalitou života, môžeme konštatovať, že navzájom vysoko korelujú psychologická, existenciálna i podporná kvalita života medzi sebou a všetky aj s celkovou kvalitou života na hladine významnosti p < 0,01. Pri telesnej kvalite života sme zistili miernu súvislosť s celkovou kvalitou života. Škála na globálne hodnotenie kvality života pacientom (časť A dotazníka) je autorom určená ako premenná validity, ktorá v našom výskume koreluje so získanou celkovou kvalitou života pri r = 0,420.
Kľúčové slová: kvalita života, zomieranie, meranie kvality života.

Various approaches in studying the quality of life in dying patients and possibilities of its investigation using Mc Gill questionnaire
This study describes subjective as well as objective approaches towards the problematics of measuring the quality of life in untreatably ill or dying patients. Its investigation part describes applicability of Mc Gill Quality of Life Questionnaire in palliative care in accordance with the reliability results and validity of the test. In our research, the following Cronbach’s Alpha results of internal consistency were achieved: the whole B and C scale (questions 1 – 16) α = 0.86, physical symptoms (questions 1 – 4) α = 0.70, psychological symptoms (questions 5 – 8) α = 0.94, existential items (questions 9 – 14) α = 0.75, social support (questions 15 – 16) α = 0.81. We can say that psychological, existential and support quality of life significantly correlate and all the aspects together correlate with quality of life at importance level p < 0.01. Physical quality of life interacts moderately with overall quality of life. The scale used by patient for global measuring quality of his life (part A) acts, as the author determined, as variable of validity and correlates, in our study, with obtained overall quality of life at r = 0.420.
Key words: quality of life, dying, measurement of the quality of life.
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o. Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Ketamín v liečbe bolesti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o. Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
XII. Česko-slovenské dialógy o bolesti 7. – 9. októbra 2010, Olomouc
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
2. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny 27. októbra 2010, Bratislava
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Ústav aplikovaných společenských věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita T. Bati ve Zlíně
Filozofické a psychologické aspekty fenoménu úzkosti ze smrti v paliativním ošetřovatelství
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PhDr. Lenka Fabianová, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Paliatívna starostlivosť o deti s HIV/AIDS v Keni
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z Výboru SSŠLB – Olomouc, 7. 10. 2010; Zápisnica z Výboru SSŠLB – Martin, 3. 12. 2010
created by © zooom.sk s.r.o.