Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Postoje verejnosti k hospicovej starostlivosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinálne problémy pri liečbe opioidmi v paliatívnej starostlivosti
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o., Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Rôzne formy rekurentnej chronickej bolesti, ktoré sa vyskytujú súbežne u žien
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Paliatívna liečba a starostlivosť o chorých so sclerosis multiplex
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a II. neurologická klinika LF MU a FN Brno
Profylaktická léčba migrény
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Peter Križan, CSc.
Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Dispozícia pacienta a paliatívna medicína
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Paliativní péče v dětské neurologii
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Čiljaková
Ambulancia chronickej bolesti – KAIM, MFN, Martin
MUDr. Miriam Galová
Ambulancia chronickej bolesti – KAIM, MFN, Martin
Špecifiká bolesti a jej liečby u pacientov s pľúcnymi nádormi
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc – Sv. Kopeček
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
Trestní stíhání za odborně poskytnutou paliativní péči – nesmysl anebo reálná hrozba?
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
ACHB-KAIM, MFN a JLF UK, Martin
Hydromorfón a jeho miesto v liečbe bolesti
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Novinky ve farmakologii opioidů s významem pro praxi
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Rajhrad
I. česko-slovenská konference paliativní medicíny, 12. 11. 2009, Olomouc
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s.r.o., Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSŠLB Martin, 11. 2. 2010
created by © zooom.sk s.r.o.