Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Európsky a Svetový rok boja proti bolesti 2009 – 2010
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Bolesti hlavy – 2. diel
Mgr. Mária Andrášiová, PhD.
Onkopsychológ a psychoterapeut v súkromnej praxi, Bratislava
Oznamovanie nepriaznivých informácií v liečbe paliatívneho pacienta
PÔVODNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Inhalácia morfínu pri nádorovej dýchavičnosti – prehľad literatúry a vlastné skúsenosti
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
MUDr. Věra Havlénová
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Jana Kirschová
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Mgr. Helena Hájková
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Mgr. Radka Alexandrová
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Metastazující karcinom štítné žlázy u muže středního věku – komplexní paliativní péče
MUDr. Róbert Rapčan
R – Clinic, algeziologická ambulancia, Bardejov
Lars Walen MD
Norrlands University Hospital, Operationscentrum, Umea, Sweden
Bolesti chrbta – klinický algoritmus a základné diagnostické techniky v intervenčnej algeziológii
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Poruchy metabolismu glukózy u pacientů v paliativní péči
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Stresová inkontinencia moču u postmenopauzálnych žien
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Správa z V. sympózia o liečbe bolesti v Brne
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti, ALGOS, s.r.o., Prešov
Správa z XI. Česko-slovenských a XVII. Slovenských dialógov o bolesti, 8. – 10. 10. 2009, Nitra
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti, ALGOS, s.r.o., Prešov
Správa zo VI. kongresu EFICu, 9. – 12. 9. 2009 Lisabon, Portugalsko
OŁETROVATEĽSTVO
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Bc. Erika Slamková
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti sv. Tadeáša, Bánovce nad Bebravou
Nároky na sestry sprevádzajúce zomierajúcich v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti, ALGOS, s.r.o., Prešov
Zápisnica zo schôdze Výboru SSŠLB Nitra, 7. 10. 2009, Zápisnica z Plenárnej schôdze SSŠLB Nitra, 8. 10. 2009
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
created by © zooom.sk s.r.o.