Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Stanislav Fabuš
Anesteziologická a algeziologická ambulancia, Zdravie, s.r.o., Martin
Algeziológia – veda o výskume a liečbe bolesti aj na Slovensku
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Liečba bolestivých syndrómov (1. časť): Centrálne bolestivé syndrómy
MUDr. Ondřej Sláma
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Podkožní aplikace léků a tekutin v paliativní medicíně
MUDr. Ladislav Kabelka
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrada, Sekce paliativní medicíny Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS
Principy neonkologické paliativní péče – pohled geriatra
PhDr. Daniela Rybárová
KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Posudzovanie detskej bolesti
MUDr. Viera Chovanová
Endoskopické poliklinické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Liečba dýchavice pacientov s onkologickým ochorením
Mgr. Mária Andrášiová, PhD.
klinický psychológ, súkromná poradenská prax, Bratislava
Psychologické aspekty paliatívnej starostlivosti
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zmätenosť, delírium a halucinácie v dôsledku liečby morfínom
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s.r.o., Ambulancia chronickej bolesti, Prešov
Viscerálna bolesť – kazuistika
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marta Fričová
Klinika hematológie a onkohematológie, FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Milena Surová
Klinika hematológie a onkohematológie, FN L. Pasteura, Košice
Aspekty paliatívnej liečby v onkohematológii
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., mim. prof.
Klinika dětského lékařství FN, Ostrava
Některé problémy pediatrické thanatologie
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Lékařská fakulta MU, Brno
Má snad dětský lékař souhlasit s eutanazií?
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Duloxetín – prvé SNRI antidepresívum v liečbe neuropatickej bolesti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Kristina Križanová
Interná klinika, odd. paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Správa o 5. výskumnom fóre Európskej asociácie paliatívnej starostlivosti, 29. – 31. máj 2008, Trondheim
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia bolesti KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Správa zo XVI. slovenských dialógov o bolesti, 13. – 14. júna 2008, Žilina
created by © zooom.sk s.r.o.